Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor Intermediaire site en alle digitale uitingen van ING Intermediair

Voorwaarden behorende bij het gebruik van producten en diensten aangeboden door ING op haar Intermediaire site

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Gebruikers die van ING ("ING") toegang hebben verkregen op haar Intermediaire site.
1.2. Op deze voorwaarden voor zover er bij deze niet uitdrukkelijk is afgeweken zijn eveneens van toepassing:
* De voorwaarden en bepalingen van de door ING met de Intermediair gesloten intermediairovereenkomst;
* De Algemene Voorwaarden Telefonische en Elektronische Dienstverlening van ING;
1.3. Bij een tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden en bepalingen van de intermediairovereenkomst en de Algemene Voorwaarden Telefonische en Elektronische Dienstverlening van ING enerzijds en de onderhavige voorwaarden anderzijds, prevaleren de onderhavige voorwaarden;
1.4. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. "Intermediair": een rechtspersoon of een natuurlijk persoon aan wie ING een relatienummer heeft toegekend;
b. "Diensten": de diensten die ING aanbiedt op haar Intermediaire site en internetsite(s), zoals onder andere: informatie, producten en productondersteuning, e-mail, rekenmodules en toepassingen;
c. "Intermediaire site": de website die door ING wordt beheerd en onderhouden waarmede Gebruiker toegang wordt geboden tot de Diensten met gebruikmaking van een Wachtwoord;
d. "Gebruiker": een Intermediair van ING alsmede een door de Intermediair aangemelde Medewerker;
e. "Medewerker": een natuurlijk persoon die in dienst is bij de Intermediair en die zich bij ING heeft aangemeld;
f. "Wachtwoord": een persoonlijke code en een user-id die door ING aan een Gebruiker wordt verstrekt;
g. "ING": ING Bank N.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen of onderdelen daarvan;

3. Doel en werkingsfeer

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het huidig en toekomstig gebruik van intermediaire site. Met gebruikmaking van het Wachtwoord en intermediaire site wordt een omgeving gecreëerd waarbinnen de aangesloten partijen vrijelijk kunnen communiceren binnen de grenzen van deze voorwaarden.
3.2. Toegang en het gebruik tot intermediaire site betekent dat de Gebruiker deze voorwaarden heeft ontvangen, gelezen en aanvaard.

4. Beveiliging

4.1. Iedere Gebruiker van intermediaire site dient over een geldig Wachtwoord te beschikken voordat hij toegang verkrijgt tot intermediaire site en de daarop aangeboden Diensten.
4.2. Het Wachtwoord dat door ING aan iedere Gebruiker wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met het Wachtwoord en is verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van het Wachtwoord en te zorgen dat er geen misbruik van wordt gemaakt door derden.
4.3 Indien de Gebruiker weet of vermoedt dat het Wachtwoord aan derde(n) bekend is dan wel zijn Wachtwoord door derden gebruikt wordt is hij verplicht dit onverwijld aan zijn ING relatiemanager mede te delen.
4.4. De Gebruiker zal alle instructies van ING die verband houden met de dienstverlening aangaan intermediaire site strikt opvolgen. ING is te allen tijde gerechtigd om deze instructies te wijzigen en zal Gebruiker van dergelijke wijzigingen in kennis stellen.

5. Verplichtingen Gebruiker

5.1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van kopieën van de bestanden die door de Gebruiker met behulp van de Diensten worden aangemaakt, verzonden en ontvangen. ING draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het herstellen of het verlies van dergelijke bestanden.
5.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die hij met behulp van de Diensten verstuurt of aanmaakt. De Gebruiker zal zich onthouden van elk soort gebruik of gedraging die op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder begrepen cliënten).
5.3. Gebruiker treft voldoende voorzorgsmaatregelen die voorkomen dat computervirussen in te verzenden bestanden voorkomen. De Gebruiker zal de Diensten niet gebruiken teneinde ongeoorloofd toegang te krijgen tot een gedeelte of onderdeel van de Diensten of enig gedeelte of onderdeel van derden waarmee hij via de Diensten (of elk ander direct of anderszins aangesloten netwerk) in contact komt.
5.4. In het algemeen zal de Gebruiker zich onthouden van het door middel van de Diensten van ING verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of naar objectieve maatstaven in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie over het internet.
5.5. De Intermediair draagt zorg voor de aanschaf van alle aansluitingen, (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur die ING voorschrijft voor de telefonische en elektronische dienstverlening. De hiermee verbandhoudende kosten komen voor rekening van de Intermediair.
5.6. De kosten die verbonden zijn aan het aanvragen, gebruiken, in stand houden en het beëindigen van het gebruik van intermediaire site komen voor rekening van de Intermediair.

6. Medewerker(s) van de Intermediair

6.1. De Intermediair draagt er zorg voor en is aansprakelijk dat de Medewerker op de hoogte is van de bepalingen van deze voorwaarden, voor zover die op hem als Gebruiker van toepassing zijn.
6.2. ING is bevoegd alle door de Medewerker van de Intermediair verstrekte gegevens en documenten (of afschriften daarvan) als genoemd in artikel 5.1 te controleren.
6.3. ING is steeds, in het belang van de waarborging van de integriteit van hun bedrijfsvoering, bevoegd een veiligheidscheck en/of veiligheidsonderzoek uit te laten voeren.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, de Algemene Voorwaarden Telefonische en Elektronische Dienstverlening van ING en de intermediairovereenkomst, is ING niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook:
a. die de Intermediair lijdt ten gevolge van een onjuistheid in, verminking van, vertraging in de door de Gebruiker gegeven opdrachten, ten gevolge van onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending hiervan;
b. als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Diensten c.q. dienstverlening, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld ING;
c. die Intermediair lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur die de Intermediair gebruikt;
d. door gebruik van het door de Intermediair benutte datanetwerk waarover het transport van data plaatsvindt;
e. als gevolg van een handelen of nalaten van de Gebruiker in strijd met artikel 3;
f. als gevolg van diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, tenietgaan en/of het niet of gebrekkig functioneren van een beveiligingsmiddel;
7.2. ING kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade en niet voor indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst.
7.3. ING is niet aansprakelijk voor het behalen van enige resultaten door de Gebruiker met behulp van de Diensten. ING is eveneens niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of op enige manier verband houdend met dit contract, waaronder, maar niet beperkt tot, schade uit verlies van bedrijfsactiviteiten, inkomstenderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, of enig ander financieel verlies.
7.4. ING is niet verantwoordelijk en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor goederen of diensten die via de Diensten zijn gekocht aangeboden of verkregen en alle transacties die via de Diensten zijn gesloten, behoudens voor goederen of diensten die door ING zelf op intermediaire site worden aangeboden.
7.5. De Intermediair is aansprakelijk voor alle aanspraken met betrekking tot schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit of samenhangend met enige schending van deze voorwaarden door hem en/of zijn medewerkers of voortvloeiende uit of samenhangend met het gebruik van de Diensten en/of software.

8. Divers

8.1. Verbindingen/hyperlinks
ING kan zorgen voor verbindingen naar andere websites of bronnen -of kan deze in e-mail van/aan de Gebruiker opnemen. ING is echter niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen en ING is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk, noch direct noch indirect, voor de inhoud, advertenties, producten of andere zaken die op dergelijke sites en bronnen aanwezig of beschikbaar zijn en zulks niet onderschrijven. ING is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt, of beweerdelijk veroorzaakt, door of in verband met het gebruik van en/of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke externe sites of bronnen
8.2. Intellectueel Eigendomsrecht en Gebruiksrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal dat als onderdeel van de Diensten is geleverd blijft eigendom van ING en haar licentiehouders. De Gebruiker verklaart alleen met uitdrukkelijke toestemming van ING materiaal te kopiëren, reproduceren, verzenden, verspreiden of hier afgeleide vormen van te creëren.
8.3. Cliëntgegevens/WBP
Met gebruikmaking van de Diensten houdt gebruiker zich aan alle wettelijke bepalingen en regelgeving voortvloeiende uit de wet bescherming persoonsgegevens en hij volgt hij in deze de aanwijzingen van ING daaromtrent.

9. Beëindiging

9.1. Zowel de Intermediair als ING kan te allen tijde de dienstverlening op intermediaire site schriftelijk opzeggen met in acht name van 1 maand. De door ING in het kader van het gebruik van intermediaire site versterkte apparatuur software en dergelijke zal door de Intermediair worden geretourneerd
9.2. ING is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging of toestemming toegang tot de Diensten te blokkeren/op te schorten en/of te beëindigen (met inbegrip van de gebruikersnaam en wachtwoord) en e-mail adressen, e-mail, ruimte op het web en andere gegevens die op de Diensten zijn opgeslagen, te verwijderen indien:
- De Gebruiker in strijd met deze voorwaarden heeft gehandeld;
- De intermediairovereenkomst van de Gebruiker is ontbonden.

10. Diensten

10.1. De Diensten op intermediaire site worden uitsluitend aangeboden aan de Gebruiker. De gegevens zijn in geen geval toegankelijk voor anderen die niet beschikken over het Wachtwoord. ING stelt de gegevens waarop de Diensten betrekking hebben met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op. Gegevens en/of informatie e.d. die de Gebruiker kunnen verkrijgen door gebruik te maken van de Diensten kunnen echter op het moment dat de Gebruikers ze tot zich nemen althans aflezen alweer gewijzigd zijn, waardoor de gegevens en/of informatie e.d. achterhaald (kunnen) zijn. Voor schade die de Gebruikers lijden als gevolg van het achterhaald zijn van de gegevens en/of informatie e.d. is ING op generlei wijze aansprakelijk
10.2. ING behoudt zich het recht voor om:
A. de Diensten, tijdelijk of permanent, aan te passen of stop te zetten, zonder voorafgaand bericht. De Intermediair bevestigt hierbij dat ING door hem of derden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige aanpassing aan of het stopzetten van de Diensten;
B. deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. ING zal de Gebruiker in kennis stellen van elke wezenlijke wijziging;
C. indien de Gebruiker niet instemt met dergelijke wijzigingen, de toegang tot de Diensten zonder verdere berichtgeving te beëindigen.
10.3. Na beëindiging van het gebruik van is de Gebruiker verplicht onverwijld alle door ING verstrekte beveiligingsmiddelen en programmatuur aan ING te retourneren

11. Kennisgevingen/ Meldingspunt

11.1. ING kan kennisgevingen met betrekking tot de Diensten via e-mail of reguliere post versturen naar het adres dat de Intermediair uit hoofde van de intermediairovereenkomst aan ING heeft opgegeven.
11.2. Alle schriftelijke mededelingen ingevolge deze voorwaarden dienen naar het onderstaand correspondentie adres te worden gestuurd:

ING
Intermediar/Contractbeheer/locatie ACT B 04
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam

12. Toepasselijkheid

Elke bepaling uit deze algemene voorwaarden is en blijft afzonderlijk van toepassing, zelfs als een of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet meer van toepassing is of zijn en/of niet meer uitvoerbaar wordt geacht. 12 Rechtskeuze

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke hieruit zullen voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Amsterdam september 2009


Disclaimer beleggen c.q. beleggingsproducten

Alle informatie wordt verkregen van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan deze informatie kunnen echter geen garanties, vertegenwoordigingsbevoegdheid of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid worden ontleend.

De site is slechts informatief bedoeld. Koersen en meningen aangaande de verschillende bedrijven, alsmede de samenstelling van de marktsectoren beschreven op deze site, reflecteren de meningen zoals die nu gelden en zijn zonder nadere aankondiging aan verandering onderhevig. Behalve voor het maken van een beperkt aantal afdrukken van informatie op de site mag niets worden gereproduceerd, verstuurd of verspreid worden zonder toestemming van ING.

Gebruikers kunnen zich via 'hypertext' of andere links toegang verschaffen tot andere sites die geen onderdeel uitmaken van intermediaire site of andere sites van ING. ING is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig materiaal op de pagina's/sites die door deze links toegankelijk worden.

Gebruik software

De software op de intermediaire site wordt door de ING aan de Gebruiker in bruikleen verstrekt. Alle gebruik van deze software is voor rekening en risico van de Gebruiker. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, aanvaardt de ING geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit en gevolgen van de door de Gebruiker met behulp van deze software uitgebrachte adviezen aan derden.  

Trainingen

ING  stelt alles in het werk  - al dan niet onder inschakeling van (een) derde(n) - zowel inhoudelijk als organisatorisch - kwalitatief hoogwaardige trainingen aan te bieden. ING stelt de inhoud van de training en cursusmateriaal met zorg samen en streeft ernaar dat alle in het kader van een training te verstrekken informatie  juist en volledig is. ING garandeert echter niet dat de  informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. ING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de verstrekte informatie, onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is. Ook niet wanneer zij voor de uitvoering van een training gebruik maakt van één of meerdere derde(n).  Uitgereikt cursusmateriaal dient dan ook ter ondersteuning van een training en is niet bedoeld als een (persoonlijk) advies. Aan het cursusmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht je op enigerlei wijze teleurgesteld zijn in je verwachtingen, neem dan contact op met ING. Wij zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid trachten je in jouw bezwaren tegemoet te komen.  Wij raden je aan voor een persoonlijk advies contact op te nemen met één van onze adviseurs waarbij alle relevante omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies. 

ING streeft ernaar je in een trainingsaanbod van de hoogste kwaliteit te voorzien. Desondanks kan ING niet instaan voor de gevolgen van adviezen van derden.

ABC Beleid

De ING Business Principles vereisen onberispelijk persoonlijk en zakelijk gedrag van alle werknemers en Derde Partijen. Met gedrag en activiteiten die strijdig zijn met de Business Principles van ING en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving, komen wij de belofte aan onze stakeholders niet na. ING heeft een zero tolerance-aanpak wat betreft Omkoping en corruptie, ongeacht de identiteit of de positie van de initiatiefnemer of ontvanger van de Omkoping. Deze zero tolerance wordt onderschreven door het hoogste management binnen ING, waaronder de Raad van Bestuur van ING Groep.

Meer informatie over het ABC Beleid kun je lezen door op deze link te klikken.